Modernizace laboratoře fyziky

  Projekt „Modernizace laboratoře fyziky“ byl předložen v rámci 67. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 6.2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

  Projektu, jehož celkové náklady činí 2 255 398,26 Kč, z toho způsobilé náklady 2 188 848,26 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 1 860 521,02 Kč.
  Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia J. V. Jirsíka zahájena dne 28. 2. 2018, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 3. 2020.

  Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky fyziky. Projekt výrazně pozvedne kvalitu výuky klíčových kompetencí přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.  To bude zajištěno skrze modernizaci laboratoře fyziky drobnými stavebními úpravami, dále pořízením nového nábytku do laboratoře a zakoupením moderních učebních pomůcek.

  Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci žáků ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.


  Projekt „Modernizace laboratoře fyziky“ je spolufinancován Evropskou unií.

  Projekt GJVJ 2017

  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006621

  Tento projekt, který je spolufinancován Evropskou unií a předložen v rámci výzvy OP VVV 02_16_035, probíhá na naší škole po dva školní roky, do konce školního roku 2018/19. Projekt probíhá formou zjednodušeného financování prostřednictvím šablon.
  Projekt je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pedagogů a podporu studentů ohrožených studijním neúspěchem.

  Modernizace učeben na Gymnáziu J. V. Jirsíka


  Projekt „Modernizace učeben na Gymnáziu J. V. Jirsíka“ je spolufinancován Evropskou unií.

  Tento projekt byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. 

  Projektu, jehož celkové náklady činí 5 434 927,10 Kč, z toho způsobilé náklady 5 169 937,10 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 4 394 446,53 Kč. Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia J. V. Jirsíka zahájena dne 14. 7. 2015, s cílem dokončit projekt nejpozději do 28. 9. 2018. 

  Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodovědných předmětů a práce s digitálními technologiemi na Gymnáziu J. V. Jirsíka. To bude zajištěno díky pořízení nového vybavení do dvou jazykových učeben, dvou počítačových učeben, vybudování tabletové třídy přírodních věd a pořízení digitálních technologií do dalších odborných učeben (1x biologie, 2x fyzika, 1x chemie).

  Vzdělávání na Gymnáziu J. V. Jirsíka též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu je rovněž zajistit bezbariérový přístup pomocí schodolezu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci žáků ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

   

  Specifickými cíli projektu jsou:

  • modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
  • modernizace a digitalizace výuky přírodních věd,

  • modernizace výuky IVT,
  • zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
  • zvýšení zájmu o studium cizích jazyků a přírodovědných oborů na gymnáziu,
  • zkvalitnění přípravy žáků v oblasti cizích jazyků a přírodních věd pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,
  • zlepšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce,
  • zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy,
  • zajištění bezbariérovosti,

  • zkvalitnění venkovního prostranství výsadbou zeleně.


  Spolupráce s nadací ČEZ

  V rámci projektů, vyhlašovaných Nadací ČEZ se nám několikrát podařilo zkvalitnit a rozšířit vybavení školy, zejména přírodovědných předmětů. Konkrétně se jednalo o tyto projekty:

   

  Oranžová učebna GJVJ 2016

   

  Ve třetím ročníků soutěže Vím proč zvítězili naši studenti Jan Střeleček a Tomáš Konečný ve své kategorii s videem Slzy vína (https://www.youtube.com/watch?v=iqaxtYf_PuM). Díky tomu jsme získali 200 000 Kč na vybavení školy v rámci projektu nadace ČEZ Oranžová učebna. Tuto částku (navýšenou o další finance z rozpočtu zřizovatele) jsme využili k rozšíření kapacity posluchárny fyziky na 68 míst a také na novou katedru. Díky tomu má naše škola učebnu vhodnou k pořádání besed a přednášek. Nová katedra obsahuje také rozvody elektřiny a demonstrační regulovatelný zdroj, díky čemuž můžeme jednoduše a efektivně předvádět fyzikální experimenty.
  Také jsme obnovili HW vybavení praktik, takže v rámci výuky požíváme nové notebooky.

   

  Oranžové schody 2016

   

  Dalším úspěšným projektem v roce 2016 byly Oranžové schody – díky tomuto projektu se nám podařilo započít s budováním bezbariérového přístupu – ve škole byly nainstalovány dva „schodolezy“, přičemž náklady projektu byly ve výši 360 000.

   

  Oranžová učebna 2014

   

  Od roku 2014 mohou naši učitelé a studenti nově při hodinách využívat hlasovací zařízení. Jde o skvělý doplněk klasické výuky, kdy si studenti i učitelé mohou na několika testových úlohách rychle ověřit pochopení učiva. Naše škola mohla zakoupit dvě sady zařízení včetně příslušenství v rámci účasti na projektu Oranžová učebna pořádaném Nadací ČEZ. Děkujeme za finanční podporu. Obě sady hlasovacího zařízení jsou primárně v učebnách fyziky, díky tabletům jsou však využívány i v jiných předmětech.

  Projekt GJVJ 2015

  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Projekt, který skončil 31. 12. 2015, přinesl možnosti zlepšení výuky jazyků formou jazykových kursů pro vyučující i pro studenty. Za peníze z tohoto projektu vycestovali studenti francouzštiny do Normandie a čtyři vybraní zástupci z tříd vyššího gymnázia jeli za odměnu do jižní Anglie. Oba zájezdy, na které vyjelo celkem 73 studentů, byly s výukou v místním jazyce.

  Dále nám projekt přinesl možnost doplnit prostřednictvím Čtenářských dílen školní knihovnu, která se tak rozrostla o řadu titulů současné literatury.

  Badatelsky orientovaná výuka

  Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27­.02945

  Popis projektu:

  Cílem projektu bylo vybavit laboratoře a učebny tak, aby byla studentům umožněna badatelsky orientovaná výuka fyziky, chemie a biologie, a tím došlo ke zkvalitnění výuky těchto předmětů na Gymnáziu J. V. Jirsíka.

  Projekt řeší problém nedostatečného vybavení k výuce přírodovědných předmětů (chemie, biologie, fyzika) a nedostatečného zájmu studentů o navazující studium těchto oborů, tedy i nedostatek kvalifikovaných odborníků v těchto oborech na trhu práce. Cílem projektu je zatraktivnit výuku těchto předmětů a přesvědčit žáky, že věnovat se studiu technických a přírodovědných oborů se vyplatí jim i společnosti.

  V rámci projektu byly nakoupeny demonstrační soupravy, měřící systémy včetně laboratorních notebooků s příslušným softwarem, laboratorní stoly, mikroskopy, hvězdářský dalekohled, 3D tiskárna či 3D scanner. Realizací projektu dojde k výraznému zvýšení informační gramotnosti žáků zvýšením využití moderních informačních a komunikačních technologií při výuce biologie, chemie a fyziky.

  Doba realizace projektu: 1/2014 – 2/2015

  Rozpočet projektu: 4,1 mil. Kč

  Dotace: 3,4 mil. Kč

  Projekt GJVJ 2012

  Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Projekt skončil 31. 8. 2014 a během jeho trvání byly vytvořeny vzdělávací materiály, které jsou sdíleny v databance vzdělávacích materiálů MŠMT. 

  Dotkni se 20. století

  Tříletý vzdělávací projekt Národního muzea, financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, si klade za cíl více zapojit paměťové instituce do výuky dějin 20. století na základních a středních školách.

  Autoři projektu chtějí žáky oslovit atraktivním způsobem –prostřednictvím expozic, výstav, sbírkových předmětů – autentických dokladů minulosti a jejich příběhů. S využitím moderních technologií,digitalizovaného obsahu kulturních institucí, ale např. i replik sbírkových předmětů ve výuce dějepisu se tak dějiny 20. století přiblíží studentům opravdu téměř na dosah.

  Jsme pilotní školou tohoto projektu.


  Češi a Němci ve 40. letech 20. století

  Projektu, který finančně zajišťoval OP VK 1.1 Práce s mimořádně nadanými studenty a trval 1,5 roku se účastnili společně naši studenti a studenti z partnerského gymnázia v bavorském Chamu. Během loňského roku studenti získávali a zpracovávali informace o desítkách lidských osudů v období čtyřicátých let 20. století.Informace pocházejí od pamětníků, z obecních kronik a archívů i z odborné literatury.

  Výsledkem práce bylo vydání sborniku stejného jména a vytvoření 11 výstavních panelů, které může škola bezplatně zapůjčit případným zájemcům.Z panelů předkládáme ukázky. V případě zájmu o tuto výstavu kontaktujte Mgr. V.Kojana, který byl garantem projektu na naší straně.


  Systémová implementace IT do přímé výuky

  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Projekt skončil 30. června 2010.